m

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Urmăriți-ne pe:
GO UP

 

POLITICA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

privind prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal 

I. SCOPUL PRELUCRĂRII 

MUNICIPIUL ALBA IULIA1 în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, în conformitate cu Dreptul Uniunii și dreptul intern, pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc interesului public și care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul. 

II. OBIECTIVUL GENERAL 

· asigurarea conformității la GDPR2; 

III. SFERA POLITICII 

 • în primul rând, MUNICIPIUL ALBA IULIA prin compartimentele de specialitate prelucrează datele cu caracter personal aparținând persoanelor fizice care au bunuri fiscale sau care au domiciliul respectiv reședința pe raza municipiului Alba Iulia; 
 • în al 2-lea rând, prezenta politică se aplică și angajaților care își desfășoară activitatea în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia sau în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Alba Iulia; 
 • în al 3-lea rând, politica are în vedere și raporturile administrative, contractuale sau de altă natură, încheiate de MUNICIPIUL ALBA IULIA în calitate de operator individual, asociat sau împuternicit.

IV. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR 

În cadrul MUNICIPIUL ALBA IULIA, fiecare direcție/ serviciu/ birou sau compartiment, desfășoară activități specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform atribuțiilor funcționale și a legilor specifice domeniului de activitate. 

Dreptul Uniunii: 

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 
 • DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului; 
 • Ghiduri adoptate de Grupul de Lucru art. 29 cu privire la GDPR 

Dreptul Intern: 

 • Constituția României; 
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal; 
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală; 
 • Legea Nr. 287/2009 privind Codul civil; 
 •  Legea Nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; 
 •  Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 •  Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 • Legea Nr. 53/2003 Codul muncii; 
 • O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • Legea Nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea Nr. 82/1991 legea contabilității;
 • Legea Nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 • Legea Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;
 • Legea Nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale;
 • Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr.155/2010 legea poliției locale;
 •  Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD); 
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date; 
 • Hotărârea Nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; 
 • alte acte ce rezultă din exercitarea autorității publice, cu care este învestit operatorul. 

V. PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pentru a asigura conformitatea la GDPR, datele cu caracter personal trebuie să fie: 

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată; 
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 
 • exacte și actualizate în termen; 
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

VI. DOMENIILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 • resurse umane; 
 • financiar, salarizare; 
 • juridic și contencios administrativ; 
 • registratură și arhivare; 
 • informare și relații publice; 
 • relații internaționale; 
 • achiziții publice; 
 • derulare proiecte comunitare; 
 • asistență socială și protecția copilului; 
 • autoritate tutelară; 
 • protecție civilă, sănătate și securitate în muncă; 
 • încasări taxe și impozite locale; 
 • recuperare creanțe; 
 • muncă în folosul comunității; 
 • constatarea și sancționarea contravențiilor; 
 • constatarea infracțiunilor flagrante; 
 • supraveghere/ monitorizare video; 
 • evenimente și promovare turistică; 
 • administrarea domeniului public; 
 • evidența persoanelor și stare civilă; 
 • cadastru și fond funciar; 
 • autorizări, emitere autorizații/ licențe; 
 • urbanism și amenajarea teritoriului; 
 • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea Municipiului Alba Iulia; 
 • control comercial; 
 • publicitatea stradală; 
 • asociații de locatari; 
 • poliție locală; 
 • situații de urgență; 
 • registrul agricol; 
 • creșe; 
 • cămin persoane vârstnice; 
 • clubul sportiv municipal. 

VII. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE 

 • reprezentanții/împuterniciții legali ai persoanei vizate; 
 • angajați; 
 • candidați; 
 • vizitatori; 
 • petiționari; 
 • minori; 
 • parteneri contractuali; 
 • voluntari; 
 • contribuabili; 
 • comercianți; 
 • formatori; 
 • persoane suspecte legitimate; 
 • contravenienți; – infractori
 • martorii
 • auditori externi; – vizitatori site; 
 • cadre medico-sanitare;
 • alți beneficiari ai serviciilor publice. 

VIII. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE 

 • Date din actul de identitate (nume, prenume, CNP, serie și număr act, domiciliu, etc); 
 • Numele și prenumele părinților; 
 • Numele avut anterior; 
 • Date din pașaport; 
 • Sexul; 
 • Semnătura; 
 • Telefon; 
 • Adresa de e-mail; 
 • Adresa IP; 
 • Profesie/ funcție; 
 • Loc de muncă; 
 • Imagine; 
 • Voce; 
 • Date privind apartenența la sindicate; 
 • Date privind gradul de handicap; 
 • Date privind situația financiară; 
 • Date privind dosarul de pensie; 
 • Date privind formarea profesională; 
 • Date privind situația familială; 
 • Date privind situația militară; 
 • Date privind conturile bancare; 
 • Date privind bunurile deținute; 
 • Date privind starea civilă; 
 • Date din curriculum vitae; 
 • Date din permisul de conducere; 
 • Date privind confesiunea religioasă; 
 • Date privind geo-localizarea; 
 • Date privind starea de sănătate; 
 • Date privind testarea psihologică; 
 • Date privind minorii/persoanele aflate în întreținere;
 • Date privind săvârșirea de infracțiuni; 
 • Date privind sancțiuni disciplinare / administrative; 
 • Date privind sancțiuni contravenționale; 
 • Date privind cazierul judiciar. 

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER SPECIAL 

MUNICIPIULUI ALBA IULIA prelucrează date cu caracter special, în scopul exercitării nemijlocite a atribuțiilor funcționale ale următoarelor compartimente: asistență socială, asistență medicală, protecția copilului, autoritate tutelară, evidența persoanelor, stare civilă, creșe și poliție locală. 

X. CATEGORII DE DESTINATARI 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MUNICIPIUL ALBA IULIA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, în baza legii sau al consimțământului liber exprimat, către: 

 • persoana vizată sau împuterniciții legali ai persoanei vizate; 
 • autorități și instituții publice centrale sau locale; 
 • potențialul angajator al persoanei vizate; 
 • societăți de asigurare și reasigurare; 
 • sindicate, asociații sau fundații; 
 • instituții financiar-bancare; 
 • parteneri contractuali; 
 • mass-media. 

XI. TERMENE – LIMITĂ PRECONIZATE PENTRU ȘTERGEREA DATELOR 

 • pentru evidențele letrice – conform nomenclatoarelor arhivistice; 
 • pentru imaginile video – până la 30 de zile; 
 • pentru convorbirile telefonice – până la 30 de zile; 
 • pentru restul datelor – la încetarea scopului, pentru care au fost prelucrate. 

XII. TRANSPARENȚĂ 

MUNICIPIUL ALBA IULIA urmărește ca toate persoanele vizate să fie informate în mod permanent și clar, despre faptul că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal și transparent, conform principiilor GDPR. 

În acest context, MUNICIPIUL ALBA IULIA a numit un Responsabil cu Protecția Datelor, care poate fi contactat telefonic: 0720-660297, sau prin e-mail: dpo@pulum.ro. 

Mai mult decât atât, în conformitate cu principiul transparenței, toate informațiile legate de prelucrarea DCP3 exemplificate în proceduri, note de informare și politici GDPR, sunt disponibile pe intranet și/sau pe adresa: https://www.apulum.ro/index.php/site/gdpr

XIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

MUNICIPIUL ALBA IULIA garantează și asigură respectarea drepturilor persoanelor vizate, conform GDPR. 

 • Dreptul la informare (art.12-13); 
 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul la rectificare (art.16); 
 • Dreptul la ștergerea datelor (art.17); 
 • Dreptul la restricționare (art.18); 
 • Dreptul de a fi notificat atunci când datele au fost rectificate, șterse sau restricționate (art.19); 
 • Dreptul la portabilitate (art.20); 
 • Dreptul la opoziție (art.21); 
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22); 
 • Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (art.77); 
 • Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva ANSPDCP (art.78); 
 • Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului (art.79); 
 • Dreptul la despăgubiri (art.82); 

XIV. DREPTUL LA RECURS 

În temeiul art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679, orice persoană se poate adresa cu o plângere la ANSPDCP, la adresa: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala, dacă consideră că drepturile ce-i sunt conferite în temeiul GDPR i-au fost încălcate ca urmare a procesării datelor sale cu caracter personal, de către operatorul MUNICIPIUL ALBA IULIA. 

Modelul de plângere îl găsiți site-ul ANSPDCP în format .pdf. După completare formularul împreună cu anexele se vor expedia pe adresa de poștă electronică: plangere@dataprotection.ro. 

XV. EXERCITAREA DREPTURILOR DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI OPOZIȚIE 

Orice cerere sau întrebare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, se poate face în scris sau telefonic la Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul MUNICIPIUL ALBA IULIA. 

 •  E-mail: www.dpo@apulum.ro 
 •  În scris: Municipiul Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr.5A (În atenția DPO,) 
 •  Telefon: 0720 – 660279 

Modelul de Cerere privind exercitarea dreptului de acces al persoanei vizate, găsiți la adresa: 

https://www.apulum.ro/images/uploads/fisiere/Model_-_Cerere_privind_dreptul_de_acces.pdf

Procedura privind exercitarea drepturilor de acces o găsiți de asemenea pe site-ul primăriei, la adresa: https://www.apulum.ro/index.php/site/gdpr/3801

Răspunsul la solicitarea scrisă a persoanelor vizate se dă în maxim 30 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului.

Există posibilitatea refuzului dreptului de acces, în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege sau se pot prejudicia drepturile și libertățile unor terțe persoane! 

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul MUNICIPIUL ALBA IULIA, poate: 

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative; 
 • fie să refuze să dea curs cererii (în aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii). 

XVI. MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII 

MUNICIPIUL ALBA IULIA implementează în permanență măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. 

XV. ACTUALIZAREA PREZENTEI POLITICI

Conținutul prezentei politici, poate fi actualizat periodic, prin republicare în aceeași locație. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acesteia, vă revine în totalitate. 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR Cantimir Ioan

© 2020 Copyright Cantimir Ioan